Rekrutacja

 
 
  

 

Rekrutacja  uzupełniająca  do  Publicznego   

 

Przedszkola  "Małe Talenty"  w Plewiskach

  

na rok szkolny 2019/2020
 

ABY  WZIĄĆ  UDZIAŁ  W  REKRUTACJI   UZUPEŁNIAJĄCEJ 

TRZEBA   NA   NOWO  WYPEŁNIĆ  WNIOSEK

I  WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI  PRZYNIEŚĆ   DO  PRZEDSZKOLA

 

 

 


WAŻNE  -   Terminy: 

6 - 8  maja   -  złożenie wniosku

9 - 10  maj weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

13 maja    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

                 i niezakwalifikowanych

13 maja ( po godz. 12.00)  do  15  maja  potwierdzenie przez rodziców kandydata

                  oświadczenia woli

16  maja   podanie do publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych

 

 

 

 

  

  

 
 
 
HARMONOGAM CZYNNOŚCI W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTEPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI  PUBLICZNYCH
W GMINIE  KOMORNIKI  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 
ZARZĄDZENIE  NR 15/2019 WÓJTA  GMINY  KOMORNIKI
Z DNIA 15 stycznia 2019 r.
 ZAŁĄCZNIK  DO ZARZĄDZENIA - HARMONOGRAM CZYNNOŚCI... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SKŁADAMY  NA  NOWO  WNIOSKI !!!
 

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA   

 
 
 
 do przedszkola  odbywa  się  wyłącznie   drogą  elektroniczną
 
od   6  maja   do   8  maja.
 
 
1.    Logujemy  się na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/komorniki
 
2. Wypełniamy  kartę  zgłoszenia  wraz  z  załącznikiem - informacją o spełnianiu  kryteriów  oraz oświadczenie  i  wniosek (ilość dzieci w rodzinie)
 
3.  Drukujemy  kartę  zgłoszenia wraz  z  załącznikiem
 
4. Podpisujemy ją  i  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów 
 
dostarczamy  do przedszkola pierwszego  wyboru  do  dnia  8  maja.
 
 
 
 
WAŻNE !         WAŻNE !      WAŻNE !
 
 
O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku !
 
Karta  zgłoszenia  wraz  z  załącznikiem  bez  dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   nie  będzie  przyjęta !
 
Nie  złożenie  karty powoduje  nie  wzięcie udziału  dziecka  w  rekrutacji. 
 
 
 
 Kryteria   główne I etap (ministerialne)  i  dodatkowe II etap ( zgodne z Uchwałą  Rady Gminy Komorniki nr XXXI/323/2017 z dnia 2  marca 2017r.) wraz  z  przyznawanymi punktami
 
patrz Komorniki 
 
 
 
 
 
 
 
WAŻNE  !!!   ZAŁĄCZNIKI  !!! 
 

 

    DOKUMENTY    POTWIERDZAJĄCE    SPEŁNIANIE   KRYTERIÓW
( wyciąg  z Regulaminu )
 

 Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 
§ 7
 
1.    Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa 
w § 6 ust. 2, odpowiednio:
 
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ;
 
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 
2.      Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w § 6 ust. 4:
 
1)   dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;
 
2)   dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki
3)   dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
 
 
§ 8
1.       Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez dziecko dodatkowych kryteriów zawartych w §6 pkt 4,  rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2.      Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
3.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
1)      zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach   
(przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).
2)       zwrócić się do Wójta Gminy Komorniki celem potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach.
4.      Wójt Gminy Komorniki, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji lub może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
5.      O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6.      W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
7.      Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
8.      W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy Komorniki i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci urodzonych w  roku kolejnym - późniejszym, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka - od najstarszego do najmłodszego.
9.      W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy Komorniki i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci spoza gminy, uwzględniając kryteria określone w § 6 pkt 4 .Pierwszeństwo mają dzieci rodziców zamieszkałych poza terenem Gminy Komorniki, a jednocześnie pracujących na terenie Gminy Komorniki i na jej rzecz.
 
 
*Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenie wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest  zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WAŻNE  TERMINY DOTYCZĄCE  REKRUTACJI  !!!

 

 
 
 Terminy
§ 14
1.         Od 4 lutego do 15 lutego należy składać w formie elektronicznej i papierowej deklaracje 
o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danej placówce.
2.         Od 1  marca do 15 marca odbywa się rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny. 
W tym okresie trwa 
składanie wniosków dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola 
w systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów 
w przedszkolu pierwszego wyboru.
3.          Do 19 marca trwają prace komisji- weryfikacja danych zawartych w oświadczeniach.
4.         20 marca o godz. 12:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do przedszkola w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru. 
Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
5.         Od 20 marca (po godz. 12.00)  do 25 marca przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców. Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
6.         27 marca o godz.12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
7.        Od 24 marca do 02 kwietnia – przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
  8.   W terminie 5 dni  od wpłynięcia wniosku o uzasadnienie  – przygotowanie przez                                  Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.
9.     W terminie  7 dni od  otrzymania uzasadnienia  od Komisji Rekrutacyjnej - przyjmowanie        odwołań do Dyrektora od rozstrzygnięcia Komisji.
10.     W terminie 7 dni od wpływu odwołania  – przygotowanie przez Dyrektora odpowiedzi         na odwołanie.    
11.      Od 03 do 14  czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem na korzystanie z usług                      przedszkolnych. Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie   oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z    listy dzieci przyjętych.

12.      W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu organizuje się nabór uzupełniający  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Regulamin  Rekrutacji
 
na  rok  szkolny  2019/2020 

 

 

 Oświadczenie woli dla  dzieci zakwalifikowanych

do Publicznego Przedszkola Małe Talenty

 

 

 
  
 
 
 
Dzień   otwarty    2   marca    -  sobota

 

 

Serdecznie   zapraszamy !!!

od  10.00   do  12.00.

Proszę  wziąść  ze  sobą  obuwie  na  zmianę .

 
 
 
zapraszamy wszystkich Rodziców nowoprzyjętych dzieci

na spotkanie, na którym będą podpisywane umowy. 

Podpisywanie umów do  15 czerwca.

Nie podpisanie umowy oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy dzieci przyjętych.  

  KONTYNUACJA !!!

 
  UWAGA !!!  ZMIANA  !!! 
DO  15  LUTEGO   SKŁADAMY  DEKLARACJE  !!!!!
 
 Od 6 do 15 lutego należy składać w przedszkolu 
 deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej 
dziecka  w naszej placówce.
  
 
 
WAŻNE !!!    WAŻNE !!!    WAŻNE !!!
 
 
BRAK  ZŁOŻENIA   DEKLARACJI
 
O KONTUNUOWANIU PRZEZ  DZIECKO  EDUKACJI
 
PRZEDSZKOLNEJ W WYZNACZONYM
TERMINIE  JEST  RÓWNOZNACZNE

  Z   R E Z Y G N A C J Ą

 
Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020