Rekrutacja

 
 
   KONTYNUACJA !!!
 
  UWAGA !!!  ZMIANA  !!! 
DO  15  LUTEGO   SKŁADAMY  DEKLARACJE  !!!!!
 
 Od 6 do 19 lutego należy składać w przedszkolu 
 deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej 
dziecka  w naszej placówce.
  
 
 
WAŻNE !!!    WAŻNE !!!    WAŻNE !!!
 
 
BRAK  ZŁOŻENIA   DEKLARACJI
 
O KONTUNUOWANIU PRZEZ  DZIECKO  EDUKACJI
 
PRZEDSZKOLNEJ W WYZNACZONYM
TERMINIE  JEST  RÓWNOZNACZNE

  Z   R E Z Y G N A C J Ą

 
Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
 
 

 

 
 
 
  

 

Rekrutacja  dzieci  do  Publicznego   

 

Przedszkola  "Małe Talenty"  w Plewiskach

  

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

 

Dzień   otwarty    2   marca    -  sobota

 

Serdecznie   zapraszamy !!!

od  10.00   do  12.00.

Proszę  wziąść  ze  sobą  obuwie  na  zmianę .

 

 

 

  

  

 
 
 
HARMONOGAM CZYNNOŚCI W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTEPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI  PUBLICZNYCH
W GMINIE  KOMORNIKI  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 
ZARZĄDZENIE  NR 15/2019 WÓJTA  GMINY  KOMORNIKI
Z DNIA 15 stycznia 2019 r.
 ZAŁĄCZNIK  DO ZARZĄDZENIA - HARMONOGRAM CZYNNOŚCI... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISY   -    DZIECI   NOWE   

 
 
 
Nabór nowych dzieci do przedszkola  odbywa  się  wyłącznie   drogą  elektroniczną
 
od   1  marca   do   15  marca.
 
 
1.    Logujemy  się na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/komorniki
 
2. Wypełniamy  kartę  zgłoszenia  wraz  z  załącznikiem - informacją o spełnianiu  kryteriów  oraz oświadczenie  i  wniosek (ilość dzieci w rodzinie)
 
3.  Drukujemy  kartę  zgłoszenia wraz  z  załącznikiem
 
4. Podpisujemy ją  i  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów 
 
dostarczamy  do przedszkola pierwszego  wyboru  do  dnia  15  marca.
 
 
 
 
WAŻNE !         WAŻNE !      WAŻNE !
 
 
O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku !
 
Karta  zgłoszenia  wraz  z  załącznikiem  bez  dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   nie  będzie  przyjęta !
 
Nie  złożenie  karty powoduje  nie  wzięcie udziału  dziecka  w  rekrutacji. 
 
 
 
 Kryteria   główne I etap (ministerialne)  i  dodatkowe II etap ( zgodne z Uchwałą  Rady Gminy Komorniki nr XXXI/323/2017 z dnia 2  marca 2017r.) wraz  z  przyznawanymi punktami
 
patrz Komorniki 
 
 
 
 
 
 
 
WAŻNE  !!!   ZAŁĄCZNIKI  !!! 
 

 

    DOKUMENTY    POTWIERDZAJĄCE    SPEŁNIANIE   KRYTERIÓW
( wyciąg  z Regulaminu )
 

 Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

 
§ 7
 
1.    Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa 
w § 6 ust. 2, odpowiednio:
 
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ;
 
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 
2.      Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w § 6 ust. 4:
 
1)   dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;
 
2)   dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki
3)   dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
 
 
§ 8
1.       Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez dziecko dodatkowych kryteriów zawartych w §6 pkt 4,  rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2.      Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
3.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
1)      zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach   
(przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).
2)       zwrócić się do Wójta Gminy Komorniki celem potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach.
4.      Wójt Gminy Komorniki, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji lub może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
5.      O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6.      W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
7.      Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
8.      W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy Komorniki i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci urodzonych w  roku kolejnym - późniejszym, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka - od najstarszego do najmłodszego.
9.      W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy Komorniki i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci spoza gminy, uwzględniając kryteria określone w § 6 pkt 4 .Pierwszeństwo mają dzieci rodziców zamieszkałych poza terenem Gminy Komorniki, a jednocześnie pracujących na terenie Gminy Komorniki i na jej rzecz.
 
 
*Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenie wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest  zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WAŻNE  TERMINY DOTYCZĄCE  REKRUTACJI  !!!

 

 
 
 Terminy
§ 14
1.         Od 1 lutego do 9 lutego należy składać w formie elektronicznej i papierowej deklaracje 
o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danej placówce.
2.         Od 1  marca do 15 marca odbywa się rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny. 
W tym okresie trwa 
składanie wniosków dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola 
w systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów 
w przedszkolu pierwszego wyboru.
3.          Do 20 marca trwają prace komisji- weryfikacja danych zawartych w oświadczeniach.
4.         22 marca o godz. 12:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do przedszkola w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru. 
Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
5.         Od 22 marca (po godz. 12.00)  do 26 marca przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców. Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
6.         28 marca o godz.12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
7.        Od 24 marca do 04 kwietnia – przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
  8.   W terminie 5 dni  od wpłynięcia wniosku o uzasadnienie  – przygotowanie przez                                  Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.
9.     W terminie  7 dni od  otrzymania uzasadnienia  od Komisji Rekrutacyjnej - przyjmowanie        odwołań do Dyrektora od rozstrzygnięcia Komisji.
10.     W terminie 7 dni od wpływu odwołania  – przygotowanie przez Dyrektora odpowiedzi         na odwołanie.    
11.      Od 01 do 14  czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem na korzystanie z usług                      przedszkolnych. Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie   oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z    listy dzieci przyjętych.

12.      W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu organizuje się nabór uzupełniający  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Regulamin  Rekrutacji
 
na  rok  szkolny  2018/2019 

 

 

 

 

 

 
  Oświadczenie woli dla  dzieci zakwalifikowanych
do Publicznego Przedszkola Małe Talenty
 
 
 
zapraszamy wszystkich Rodziców nowoprzyjętych dzieci

na spotkanie, na którym będą podpisywane umowy. 

Podpisywanie umów do  15 czerwca.

Nie podpisanie umowy oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy dzieci przyjętych.