Informacje Muzykanci

 

Tydzien I “Na moim podwórku”

 

Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu:

– bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie

– zabaw różnymi źródła­mi ognia, które mogą być przyczyną pożaru

rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi

zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów

bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdu­jących się na placu zabaw.

 

Czerwiec Tydzien II “Kolory lata”

 

Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i porównywania ich liczebności

Rozwijanie umiejętności klasyfikacji ze względu na dwie cechy: wielkość i kolor

Rozwijanie ruchowej i plastycznej inwencji twórczej dziecka

Organizowanie zabaw utrwalających nazwy kolorów; Wykonanie eksperymentu z mieszaniem się kolorów

 

 

Czerwiec Tydzien III “Tato, idzie lato”

 

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

określanie czynności domowych wykonywa­nych przez poszczegól­nych członków rodziny

dzielenie się wiado­mościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu z tatą

-nauka piosenki dla taty; wykonanie upominków

 

Czerwiec Tydzien IV “Nadchodzą wakacje”

 

Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej

– poznawanie ważniej­szych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

Środki transportu

– poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu:

nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicz­nych

bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy,

na zamarzniętym stawie

rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi

zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów

jedzenia nieznanych ro­ślin, brudnych owoców.