Informacje Muzykanci

 Kwiecień – tydzień pierwszy. Temat: Wiosna na wsi

 
- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi 
- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania 
- wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
− rozwijanie mowy
− rozwijanie sprawności fizycznej
− rozwijanie umiejętności szeregowania
− rozwijanie umiejętności wokalnych
− rozwijanie sprawności manualnej
 
 
 
Kwiecień – tydzień drugi. Temat: Dbamy o Ziemię
 
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, 
np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, 
wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach 
- nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew 
- pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą
- wyrzucanie śmieci do kosza 
- sprzątanie placu zabaw − zachęcanie do dbania o porządek wokół przedszkola
- niedeptanie trawników, klombów z kwiatami 
- szanowanie wody, niemarnowanie jej 
- wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.
− rozwijanie mowy
− rozwijanie umiejętności liczenia
− rozwijanie sprawności fizycznej
− rozwijanie umiejętności wokalnych
− rozwijanie sprawności manualnej
− kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych w czasie mówienia
 
 
Kwiecień – tydzień trzeci. Temat: Zabawa w teatr
 
– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu
– uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt 
– swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
− rozwijanie mowy
− rozwijanie sprawności fizycznej 
− utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych w czasie mówienia
− rozwijanie sprawności manualnej
− rozwijanie aktywności twórczej
 
 
Kwiecień - tydzień czwarty. Temat: Wszystko może być muzyką
 
Słuchanie i śpiewanie piosenek 
– nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu. 
 
Gra na instrumentach perkusyjnych 
poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy i sposobu gry na nich. 
Wyrażanie muzyki ruchem 
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych 
– reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu. 
− umuzykalnienie dzieci
− rozwijanie sprawności fizycznej
− rozwijanie umiejętności liczenia
− rozwijanie mowy
− rozwijanie inwencji twórczej
− rozwijanie sprawności manualnej