Informacje Plastusie

 

 

 W maju

·         Na zadany temat wypowiada się w sposób logiczny, uzasadniając swoje zdanie lub wybór.

·         Dokonuje porównania, np. sposobu powstawania książki dawniej i dziś.

·         Posługuje się pojęciami: encyklopedia, czasopismo, album, księgarnia, biblioteka, łąka, weterynarz, owady, ssaki.

·         Tworzy definicję na podstawie pojęcia, np. przy układaniu zagadek.

·         Posługuje się przymiotnikami podczas określania osoby, przedmiotu, miejsca.

·         Interesuje się książkami, czasopismami i chętnie z nich korzysta.

·         Wyróżnia głoski w wygłosie, w śródgłosie i w nagłosie.

·         Usprawnia aparat mowy w zabawach z zakresu gimnastyki buzi i języka.

·         Usprawnia postrzeganie w zabawach z zakresu gimnastyki oka.

·         Tworzy liczbę mnogą rzeczowników.

·         Tworzy rodzaj żeński i męski przymiotników.

·         Układa z rozsypki literowej wyrazy według wzoru i z pamięci.

·         Czyta proste teksty wyrazowo-obrazkowe.

·         Aktywnie uczestniczy w zabawach tematycznych, np. w sklep.

·         Stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką.

·         Obserwuje zachowanie owadów z wykorzystaniem lupy.

·         Podaje nazwy charakterystycznych zwierząt i roślin występujących na łące.

·         Koncentruje się na zadaniu, poprawnie wykonuje polecenia N.

·         Wyjaśnia zastosowanie różnorodnych urządzeń technicznych w domu.

·         Aktywnie uczestniczy w organizowaniu uroczystości dla rodziców z okazji ich święta.

·         Rozumie konieczność codziennej opieki nad zwierzętami domowymi.

·         Aktywnie uczestniczy w zbiórce żywności dla zwierząt ze schroniska.

·         Posługuje się umownymi środkami płatniczymi oraz monetami imitującymi prawdziwe podczas zabawy w sklep.

·         Różnicuje i podaje nazwy kierunków w przestrzeni i na kartce.

·         Tworzy zbiory dziewięcioelementowe i zbiór pusty.

·         Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi co najmniej w zakresie 9.

·         Orientuje się na kartce papieru; wskazuje górę i dół, lewą i prawą stronę kartki.

·         Mierzy odległości, długość za pomocą umownej miarki i porównuje otrzymane długości z zastosowaniem pojęć dłuższy, krótszy, bliżej, dalej.

·         Doskonali umiejętność ilustrowania i rozwiązywania zadań z treścią.

·         Planuje kolejne czynności, zadania przy organizowaniu przyjęcia dla rodziców.

·         Wykonuje prace plastyczne wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

·         Dokładnie koloruje obszar ograniczony linią.

·         Koloruje obrazek według kodu.

·         Wykonuje ciasteczka według przepisu z zachowaniem zasad higieny.

·         Kreśli po śladzie i z pamięci ornamenty w ograniczonym polu, w liniaturze.

·         Realizuje rytm przedstawiony graficznie.

·         Tańczy proste układy taneczne.

·         Śpiewa piosenki indywidualnie przy akompaniamencie.