Informacje Poszukiwacze

 

 

 

Czerwiec Tydzień I “Na moim podwórku”
Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających
z nieprzestrzegania za­kazów
– poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu:
– bawienia się w miej­scach niedozwolonych,
np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
– zabaw różnymi źródła­mi ognia,
które mogą być przyczyną pożaru
rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi
zbliżania się do niezna­nych zwierząt,
zwłasz­cza psów
bezpieczne korzystanie z urządzeń
znajdu­jących się na placu zabaw.
Czerwiec Tydzień II “Kolory lata”
Rozwijanie umiejętności tworzenia
zbiorów i porównywania ich liczebności
Rozwijanie umiejętności klasyfikacji
ze względu na dwie cechy: wielkość i kolor
Rozwijanie ruchowej i plastycznej inwencji twórczej dziecka
Organizowanie zabaw utrwalających nazwy kolorów;
Wykonanie eksperymentu z mieszaniem się kolorów
Czerwiec Tydzień III “Tato, idzie lato”
Podawanie informacji na temat swojej rodziny
– określanie czynności domowych wykonywa­nych
przez poszczegól­nych członków rodziny
– dzielenie się wiado­mościami na temat życia w rodzinie, np.
sposobów wspólnego spędzania czasu z tatą
-nauka piosenki dla taty; wykonanie upominków
Czerwiec Tydzień IV “Nadchodzą wakacje”
Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej
– poznawanie ważniej­szych regionów Polski,
znajdujących się tam bogactw naturalnych.
Środki transportu
– poznawanie wybranych środków transportu:
 lądowego, wodnego, powietrznego.
Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających
z nieprzestrzegania za­kazów
– poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu:
nieoddalania się od rodziców (opiekunów)
 w miejscach publicz­nych
bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np.
przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi
zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów
jedzenia nieznanych ro­ślin, brudnych owoców.

 

 

 

 

Org

Czer