Informacje Sportowcy

 
 
W Kwietniu:
 
1. Wprowadzenie liter: „ł”, ”f”, ” ż”, ” h” (pisanej, drukowanej, wielkiej i małej)
 
2. Liczenie do 10
 
3. Powtarzanie wiadomości na temat sekwencji, szablonów, kodów i powtórzeń
 
4. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – dzielenie nazw obrazków na głoski i sylaby
 
5. Ćwiczenie motoryki małej poprzez stymulowanie ręki różnorakimi ćwiczeniami i zadaniami manualnymi
 
6. Rozwijanie wyobraźni oraz lateralnego myślenia przez zadawanie pytań wykraczających poza standardowe logiczne myślenie
 
7. Czytanie prostych ilustrowanych tekstów
 
8. Utrwalanie wiedzy na temat kierunków- prawo, lewo, dół, góra, odnajdowanie się w przestrzeni
 
9. Rozwijanie sprawności manualnej
 
10. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 
 
11. Powtórzenie wiadomości na temat hodowlanych, warunków hodowli, znaczenia zwierząt hodowlanych
 
12. Zapoznanie dzieci z pojęciami- trzoda, bydło, drób
 
13. Rozpoznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających 
z działalności ludzkiej- uwrażliwianie na losy ziemi
 
 
14. Zapoznanie z pojęciami: sortowanie śmieci, recykling, sprzątanie, filtrowanie
 
15. Nauka konstruowania filtrów do wody
 
16. Omówienie wielkiej roli owadów w naszym życiu
 
 
17. Wprowadzenie miar pojemności naczyń i płynów
 
18. Umuzykalnianie dzieci
 
 
19. Rozwijanie sprawności fizycznej
 
 
20. Przybliżenie dzieciom roli i historii teatru
 
21. Omówienie tego czym jest: scenografia, scena, jaką rolę pełnią konkretne osoby w teatrze etc.
 
22.  Omówienie zasad właściwego zachowania w teatrze 
 
 
23. Odszukiwanie w  znanych dzieciom utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda 
 
 
24. Umiejętne posługiwanie się rekwizytami teatralnymi, samodzielne ich wykonywanie
 
 
 
 
 
 
 
 
Piosenka
 
 
Idzie z kwietniem 
rowem zielonym
Pierwsza stokrotka 
w śniegu kwietniowym.
Na skrawku ciepła, 
na zimna brzeżku
Kwiat przebiśniegu 
usiadł w dołeczku.

ref. Kwiecień – plecień, 
bo przeplata, 
trochę zimy, 
trochę lata
Kwiecień – plecień, 
bo przeplata, 
trochę zimy, 
trochę lata

Śniegiem sypnęło, 
czy kwiaty wschodzą,
Na pożegnanie 
ostatnim mrozom
Uderza wiosna 
o skrzydła ptakom,
Śpiew się poturlał 
z góry po dachu.

ref.