Informacje Sportowcy

 

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze w maju:

 

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształcenie świadomości posiadania równych praw.

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 9.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski ł, w wyrazach.

Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

Nauka piosenek.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.