Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja  na rok szkolny 2015/2016  

odbywać  się  będzie w  miesiącu  marcu  2015 roku.

 

 

 Około  20  lutego  będą  podane terminy  drzwi  otwartych.

 
 
 
1.    Rejestrujemy  się na stronie internetowej www.hekate.edu.pl
 
2. Wypełniamy  kartę  zgłoszenia
 
3.  Drukujemy  kartę  zgłoszenia
 
4. Podpisujemy ją  i  wraz  ze wszystkimi załącznikami dostarczamy  do przedszkola  .
 
 
 
WAŻNE !         WAŻNE !      WAŻNE !
 
O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku !
 
Karta  zgłoszenia  bez  załączników nie  będzie  przyjęta !
 
 
WAŻNE  !!!   ZAŁĄCZNIKI  !!! 
 

    DOKUMENTY    POTWIERDZAJĄCE    SPEŁNIANIE   KRYTERIÓW
( wyciąg  z Regulaminu )
 

 

§ 7
1.    Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w
§ 6  ust. 1, odpowiednio:
1)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  - Oświadczenie rodziców z informacją o ilości dzieci z podaniem roku urodzenia wszystkich dzieci;
2)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
3)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4)   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o  
      wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
2.    Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w § 6 ust. 2
     określonych  przez dyrektora:
1)   zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone przez zakład pracy na karcie zgłoszenia;
2)   dziecko rodzin w trudnej sytuacji.  - zaświadczenie z OPS o objęciu rodziny opieką lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego.
 
WRAZ  Z  DOPISKIEM
 
 

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

 

Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenie wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest  zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 
 

WAŻNE  TERMINY DOTYCZĄCE  REKRUTACJI

 

1.   Od 10 do 21 lutegonależy składać w formie elektronicznej i papierowej deklaracje.
2. Rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w dniach od 1 marca do 31 marca.
W tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji  kart zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  w przedszkolu pierwszego wyboru.
3.  Do 14 kwietnia trwają prace komisji.
4. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola odbywa się 15 kwietnia od godz. 12:00 w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
5. Od 15 do  22  kwietnia– przyjmowanie wniosków  przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
6. Od 27 kwietnia do 5 maja- przyjmowanie odwołań do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
7. Od 1 do 15 czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem na usługi wychowania przedszkolnego.
8. Do 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu, nabór uzupełniający, rozpatrywanie wniosków odwoławczych 
 

Nowy  Regulamin  Rekrutacji