Rekrutacja

Rekrutacja  dzieci  do  Publicznego
 
Przedszkola  "Małe Talenty"  w Plewiskach
na rok szkolny 2015/2016
 
 

Informujemy, że rekrutacja  na rok szkolny 2015/2016  

odbywać  się  będzie w  miesiącu  marcu  2015 roku.

 

 

 Około  20  lutego  będą  podane terminy  drzwi  otwartych.

 
 
 
1.    Rejestrujemy  się na stronie internetowej www.
 
2. Wypełniamy  kartę  zgłoszenia
 
3.  Drukujemy  kartę  zgłoszenia
 
4. Podpisujemy ją  i  wraz  ze wszystkimi załącznikami dostarczamy  do przedszkola  .
 
 
 
WAŻNE !         WAŻNE !      WAŻNE !
 
O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku !
 
Karta  zgłoszenia  bez  załączników nie  będzie  przyjęta !
 
 
WAŻNE  !!!   ZAŁĄCZNIKI  !!! 
 

    DOKUMENTY    POTWIERDZAJĄCE    SPEŁNIANIE   KRYTERIÓW
( wyciąg  z Regulaminu )
 

 

§ 7
1.    Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w
§ 6  ust. 1, odpowiednio:
1)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  - Oświadczenie rodziców z informacją o ilości dzieci z podaniem roku urodzenia wszystkich dzieci;
2)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
3)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4)   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o  
      wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
2.    Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w § 6 ust. 2
     określonych  przez dyrektora:
1)   zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone przez zakład pracy na karcie zgłoszenia;
2)   dziecko rodzin w trudnej sytuacji.  - zaświadczenie z OPS o objęciu rodziny opieką lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego.
 
WRAZ  Z  DOPISKIEM
 
 

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

 

Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenie wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest  zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 
 

WAŻNE  TERMINY DOTYCZĄCE  REKRUTACJI

 

1.   Od 9 do 20 lutegonależy składać w formie elektronicznej i papierowej deklaracje.
2. Rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w dniach od 1 marca do 25 marca.
W tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji  kart zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  w przedszkolu pierwszego wyboru.
3.  Do 9 kwietnia trwają prace komisji.
4. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola odbywa się 10 kwietnia od godz. 12:00 w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
5.
 
 
 
 

Nowy  Regulamin  Rekrutacji