Rekrutacja

 
 
Serdecznie zapraszamy  na  zajęcia  adaptacyjne:
ZDOBYWCY   ( Pani  Kasia )  -  21 i 23 czerwca   od 16.00  do  17.00
MUZYKANCI   ( Pani  Marta )  -  24  i  28  czerwca  od 16.00  do  17.00.
Bardzo prosimy o zabranie  obuwia  na zmianę.
Będzie  wspaniała  zabawa, troszkę się poznamy, polubimy i miło spędzimy  czas !
 
 
 
  15  czerwca minął  i zakończyliśmy podpisywanie  umów  na rok szkolny 2016/2017
 
 
Od  1  do  15  czerwca   odbędzie  się  podpisywanie  umów  na następny  rok  szkolny  2016/2017.
Nie podpisanie  umowy  w  terminie, powoduje  skreślenia  dziecka  z listy  przyjętych do przedszkola.
 
 
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych na nowy rok szkolny 2016/2017  nastąpi dnia 
11 kwietnia o godzinie 12:00. 
Listy wywieszone zostaną w przedszkolu. Wyniki rekrutacji można również sprawdzić w systemie elektronicznym " Nabór"  po wpisaniu indywidualnego kodu.
W dniach od 11- 14 kwietnia należy składać w  przedszkolu pisemne oświadczenia woli. 
 Nie podpisanie takiego oświadczenia powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych .
 
 
 
druk   do  pobrania   -  OŚWIADCZENIE  WOLI
 
 
 
1.    11  kwietnia o godz. 12:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
2.    Od 11 kwietnia, po godzinie 12:00  do 14 kwietnia  przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców. Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
3.    18 kwietnia o godz.12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
 
 
 
 
 

Rekrutacja  dzieci  do  Publicznego  
 

Przedszkola  "Małe Talenty"  w Plewiskach

  

na rok szkolny 2016/2017

 

 
 
DZIECI    NOWE !!!
 

Informujemy, że rekrutacja  na rok szkolny 2016/2017  

odbywa  się   od   1  marca  do  31  marca  2016 roku.

  

 

Dzień   otwarty    5   marca    -  sobota

od  10.00   do  12.00.

Serdecznie   zapraszamy !!!

Proszę  wziąść  ze  sobą  obuwie  na  zmianę .

 

 

  

 

 

 
 
HARMONOGAM CZYNNOŚCI W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTEPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI  PUBLICZNYCH
W GMINIE  KOMORNIKI  NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 95/2016  WÓJTA GMINY KOMORNIKI Z DNIA 19 stycznia 2016 r

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISY   -    DZIECI   NOWE  

 

 
 
 
Nabór nowych dzieci do przedszkola  odbywa  się  wyłącznie   drogą  elektroniczną
 
od  1  marca   do  31  marca.
 
 
1.    Logujemy  się na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/komorniki
 
2. Wypełniamy  kartę  zgłoszenia  wraz  z  załącznikiem - informacją o spełnianiu  kryteriów  oraz  oświadczenie  i  wniosek (ilość dzieci w rodzinie)
 
3.  Drukujemy  kartę  zgłoszenia wraz  z  załącznikiem
 
4. Podpisujemy ją  i  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów 
 
dostarczamy  do przedszkola pierwszego  wyboru  do  dnia 31 marca.
 
 
 
 
WAŻNE !         WAŻNE !      WAŻNE !
 
 
O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku !
 
Karta  zgłoszenia  wraz  z  załącznikiem  bez  dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   nie  będzie  przyjęta !
 
Nie  złożenie  karty powoduje  nie  wzięcie udziału  dziecka  w  rekrutacji. 
 
 
 
 Kryteria   główne I etap (ministerialne)  i  dodatkowe II etap ( zgodne z Uchwałą  Rady Gminy Komorniki nr III/21/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.) wraz  z  przyznawanymi punktami
 
patrz  Komorniki 
 
 
 
 
 
 
 
WAŻNE  !!!   ZAŁĄCZNIKI  !!! 
 

    DOKUMENTY    POTWIERDZAJĄCE    SPEŁNIANIE   KRYTERIÓW
( wyciąg  z Regulaminu )
 

 

 
§ 7
 
1.    Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa
w § 6 ust. 2, odpowiednio:
 
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ;
 
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 
2.      Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w § 6 ust. 4:
 
1)   dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;
 
2)   dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki
3)   dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
 
§ 8
1.       Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez dziecko dodatkowych kryteriów zawartych w §6 pkt 4,  rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2.      Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
3.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
1)      zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach   
(przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).
2)       zwrócić się do Wójta Gminy Komorniki celem potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach.
4.      Wójt Gminy Komorniki, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji lub może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
5.      O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6.      W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
7.      Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
8.      W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy Komorniki i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci urodzonych w  roku kolejnym - późniejszym, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka - od najstarszego do najmłodszego.
9.      W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy Komorniki i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci spoza gminy, uwzględniając kryteria określone w § 6 pkt 4 .Pierwszeństwo mają dzieci rodziców zamieszkałych poza terenem Gminy Komorniki, a jednocześnie pracujących na terenie Gminy Komorniki i na jej rzecz.

 
 
*Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenie wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest  zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAŻNE  TERMINY DOTYCZĄCE  REKRUTACJI  !!!

 

 
 
 Terminy
§ 14
1.         Od lutego do 19 lutego należy składać w formie elektronicznej i papierowej deklaracje
o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danej placówce.
2.         Od 1 marca do 31 marca odbywa się rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny.
W tym okresie trwa
składanie wniosków dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola
w systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów
w przedszkolu pierwszego wyboru.
3.          Do 6 kwietnia trwają prace komisji- weryfikacja danych zawartych w oświadczeniach.
4.         11 kwietnia o godz. 12:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru.
Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
5.         Od 11 (po godz. 12.00)  do 14 kwietnia przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców.
Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu
i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
6.         18 kwietnia o godz.12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
7.         Od 18 do 25 kwietnia – przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
8.         Od 4 maja do 10 maja- przyjmowanie odwołań do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji
 
9.         Od 01 do 15  czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem na korzystanie z usług przedszkolnych. Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata
z listy dzieci przyjętych.
10.       W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu organizuje się nabór uzupełniający .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Regulamin  Rekrutacji
 
na rok  szkolny  2016/2017
 
 
 
 
 
 
 

  KONTYNUACJA !!!

 
 
 
 Od 8 do 19 lutego należy składać w przedszkolu 
podpisy na deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej 
dziecka  w naszej placówce.
 
 
 
 
 
WAŻNE !!!    WAŻNE !!!    WAŻNE !!!
 
 

 

BRAK  ZŁOŻENIA  PODPISU NA DEKLARACJI
 
O KONTUNUOWANIU PRZEZ  DZIECKO  EDUKACJI
 
PRZEDSZKOLNEJ W WYZNACZONYM

 

TERMINIE  JEST  RÓWNOZNACZNE

  

 

Z   R E Z Y G N A C J Ą

  

 

Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017