Projekty 2016-2017

Projekt edukacyjny w grupie 4-latków i 5-latków

"Podróż w kosmiczne przestworza"

 

Osoby odpowiedzialne:

Grażyna Cieślak

Monika Maćkowiak

Aleksandra Miśkiewicz

Weronika Szrama

 

Data realizacji:

20-28.02.2017r. 

 

Podczas realizacji projektu nauczymy się:

dekodować znaki i omawiać ich znaczenie,

posługiwać pojęciami: kosmos, planety, komety, pierścienie, meteoryty,

rakieta,

rozróżniać i wskazywać elementy Układu Słonecznego (m.in. nazwy

planet, ich rozmieszczenie),

wspólnie planować działania i je wykonywać,

wyrażać swoje przemyślenia w formie plastycznej, muzycznej i ruchowej,

wskazywać i nazywać kierunki według osi własnego ciała (np. góra

– dół, przód – tył), położenie przedmiotów w przestrzeni,

posługiwać pojęciami dotyczącymi kierunków w przestrzeni (w prawo,

w lewo, na wprost) i orientować w schemacie ciała drugiej osoby

(np. ja mam lewą nogę – ty masz lewą nogę),

rozróżniać i nazywać doznania termiczne, słuchowe i dotykowe

(przez kontakt z różnymi powierzchniami),

komunikować w sposób niewerbalny, dekodować i kodować znaki,

piosenki „Leć rakieto”,

rozwijać szybką reakcję na sygnały słowne, wzrokowe i muzyczne,

zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,

uczestniczyć w zabawach ruchowych z podanymi regułami,

poszukiwać informacji, wykorzystując dostępne źródła,

omawiać utwory literackie oraz prace własne i rówieśników i prowadzić

dyskusje na ich temat,

prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy,

konstruować gry zespołowe.

 

 

 Projekt   " Niezwykłe  spotkania "

Fundacja VERBA dzięki wsparciu Fundacji PZU rozpocznie od  września  2014 II  edycję projektu pod tytułem "Niezwykłe spotkania"
www.fundacjaverba.org.pl
mozaikadzieciom.pl/aktualnosci/projekt-niezwykle-spotkania
 
"Rozpoczynamy realizację projektu Fundacji Verba „Niezwykłe spotkania”, którego celem jest oswajanie dzieci z tematem niepełnosprawności poprzez kreatywne i atrakcyjne gry, zabawy oraz animacje. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji PZU.
 
Pragniemy przełamywać stereotypy funkcjonujące w odniesieniu do różnych grup społecznych, w tym do osób niepełnosprawnych oraz kształtować pozytywne postawy społeczne u dzieci i dorosłych wobec osób z niepełnosprawnością.
 
W II edycji Projektu bezpłatnymi warsztatami zostanie objętych 15 000 dzieci w wieku przedszkolnym, m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie i Kołobrzegu. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych animatorów, którzy poprzez wspólne czytanie, malowanie, gry edukacyjne i rozmowy wprowadzą dzieci w niełatwy, ale ważny temat niepełnosprawności. 
Na spotkania z dziećmi przygotowano nowe materiały edukacyjne – nowe książeczki, kolorowanki z wierszykami, łamigłówki oraz obrazki edukacyjne."

Dostęp do kolorowanek  na stronie fundacji: www.fundacjaverba.org.pl/projekty/kolorowanki

 

 

 

Projekt edukacyjny w grupie 5-latków
Temat: Jak żyły dinozaury?
 
Osoby odpowiedzialne:
Aleksandra Miśkiewicz
Dorota Foltyńska
Monika Wojciechowska
 
Data realizacji projektu:
12.11 -  21.11.2014r.
 
 
Tematyka i zagadnienia projektu związane są z aktualnymi zainteresowaniami oraz licznymi pytaniami dzieci dotyczącymi życia dinozaurów. Do realizacji projektu skłoniły nas same dzieci, które bardzo chciały zgłębić temat życia tych zwierząt.
 
 
Cele główne:
·        poznanie życia dinozaurów;
·        zainteresowanie światem roślin i zwierząt
·        wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu różnych form wyrazu
·        integrowanie społeczności przedszkolnej poprzez realizacje zbliżonej tematyki
 
Cele szczegółowe
Dziecko potrafi:
·        posegregować dinozaury ze względu na wygląd, wielkość, sposób odżywiania
 
·        zaprezentować podstawowe wiadomości związane z życiem dinozaurów
 
·        wykonać wspólnie z rodzicami elementy do makiety prezentującej świat dinozaurów
 
Formy pracy:
·        grupowa,
·        zespołowa.
 
 
Zadania prowadzące do realizacji projektu:
 
Pierwszy ,  drugi ,  trzeci  dzień : gromadzenie, oglądanie książek, ilustracji i albumów obrazów i filmów w Internecie, gromadzenie figurek dinozaurów , samodzielne wykonywanie ich z plasteliny.
 
Dzień czwarty: Wycieczka do Muzeum Archeologicznego, udział w warsztatach tematycznych – pogłębianie wiedzy dotyczącej dinozaurów ( osoby odpowiedzialne: nauczycielki, rodzice)
 
 Dzień piąty i szósty : przygotowanie tablicy prezentującej podstawowe informacje o dinozaurach, rysunki dzieci.
wykonywanie ich z plasteliny, kolorowanie wybranych obrazków, puzzle, historyjka obrazkowa ( osoby odpowiedzialne: dzieci, nauczyciele oraz rodzice).
 
Dzień siódmy i ósmy : wykonanie makiety dinozaurów oraz albumów dotyczących dinozaurów, wykorzystując dotąd zgromadzone materiały ( osoby odpowiedzialne : nauczyciel, dzieci, rodzice), prezentacja prac na terenie placówki przedszkolnej, wymiana informacji.
 
 
Prezentacja projektu:
·        prezentacja przygotowana dla dzieci z innych grup (osoby odpowiedzialne: nauczyciele , dzieci)
·        wystawa pracy (makieta) z komentarzem literackim.
 
 
Kryteria oceny
Dziecko:
·        potrafi podać podstawowe informacje dotyczące życia dinozaurów
·        bierze aktywny udział w wykonywaniu prac z plasteliny, w wykonywaniu makiety, samodzielnie rysuje prace na temat dinozaurów
·        interesuje się światem przyrody
 
 
 
GALERIA:
SPORTOWCY  -  MUZEUM i  praca w przedszkolu
ODKRYWCY  -  MUZEUM  i  praca  w  przedszkolu
PLASTUSIE  -  MUZEUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projekt edukacyjny w grupie 5-latków

Temat: W rodzinie wszyscy jesteśmy ważni.
 
Osoby odpowiedzialne:
Aleksandra Miśkiewicz
Magdalena Tracz
Monika Wojciechowska
 
Data realizacji projektu:
25.05.2015r. – 03.06.2015r. 
 
 
Realizacja tematyki dotyczącej rodziny jest bardzo ważna dla ogólnego rozwoju emocjonalnego i społecznego rodziny, pozwala rozwinąć w dziecku poczucie bezpieczeństwa i przynależności, uświadamia mu jak ważne są prawidłowe relacje międzyludzkie. Projekt odnosi się zarówno do interakcji z członkami rodziny, jak i do sposobu postrzegania roli dziecka w rodzinie, a także jego praw. Projekt będzie realizowany w okresie, w którym obchodzony będzie Dzień Mamy, a także Dzień  Dziecka, stąd podejmowana tematyka.
 
 
Cele główne:
·        Omówienie stopnia pokrewieństwa z różnymi członkami rodziny
·        Omówienie zawodów wykonywanych przez członków rodziny ( podsumowanie tygodnia związanego z poznanie zawodów)
·        Omówienie więzi i relacji panujących w rodzinach
·        Zapoznanie dzieci z ich powinnościami wobec członków rodziny
·        Omówienie wartości emocjonalnych, na których zbudowana jest prawidłowo funkcjonująca rodzina
·        Poznanie  praw dziecka
·        wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu różnych form wyrazu
·        integrowanie społeczności przedszkolnej poprzez realizacje zbliżonej tematyki
 
Cele szczegółowe
Dziecko potrafi:
·        samodzielnie wypowiedzieć się na określony temat
·        poprawnie używać określeń poszczególnych członków rodziny
·        opowiedzieć w czym pomagają sobie poszczególni członkowie rodziny
·        poprawnie używa określeń dotyczących emocji
·        opowiedzieć o zwyczajach panujących w poszczególnych rodzinach
·        wymienić prawa dziecka
·        ozdobić pracę plastyczna według własnego pomysłu
 
 
 
Formy pracy:
·        grupowa,
·        zespołowa.
 
 
Zadania prowadzące do realizacji projektu:
 
Pierwszy ,  drugi ,  trzeci, czwarty  dzień : gromadzenie, oglądanie książek, przyniesionych fotografii samodzielne wykonywanie drzewa genealogicznego oraz laurki dla mamy.
 
Dzień piąty: Wykonanie albumu rodzinnego.
 
 Dzień szósty i siódmy : omówienie praw dzieci na całym świecie, rozmowa na temat praw i obowiązków dziecka w rodzinie, wyrażanie swoich emocji w pracach plastycznych, wyjazd z okazji Dnia Dziecka  na Stadion w Poznaniu.
 
Dzień ósmy : podsumowanie projektu, przygotowanie części artystycznej na Festyn Rodzinny.
 
 
Prezentacja projektu:
·        prezentacja przygotowana dla dzieci z innych grup, a także rodziców (osoby odpowiedzialne: nauczyciele , dzieci)
 
·        wystawa prac
 
 
 
Kryteria oceny
Dziecko:
·        potrafi podać podstawowe informacje dotyczące relacji panujących w rodzinie
 
·        bierze aktywny udział w wykonywaniu prac plastycznych, samodzielnie rysuje, zdobi
 
·        wie, jak ważna w życiu człowieka jest rodzina